1Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Hebrone, boli títo: prvorodený Amnon od Jezraelčianky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčianky Abigail, 2tretí Absolón, syn Maáchy, dcéry gesurského kráľa Tolmaiho, štvrtý Adoniáš, syn Agity, 3piaty Safatiáš od Abital, šiesty Jetraham od jeho ženy Egly. 4Šiesti sa mu narodili v Hebrone; tam kraľoval sedem rokov a šesť mesiacov. Tridsaťtri rokov však kraľoval v Jeruzaleme.

5V Jeruzaleme sa mu narodili títo: Simaa, Sobab, Nátan a Šalamún, štyria od Amielovej dcéry Betsaby, 6potom Jebaár, Elisama, 7Elifalet, Noge, Nefeg, Jafia, 8Elisama, Eliada a Elifelet, deviati. 9To všetko sú Dávidovi synovia okrem synov od vedľajších žien. Ich sestra bola Tamar.

10Šalamúnov syn bol Roboam, jeho syn bol Abiáš, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat, 11jeho syn Joram, jeho syn Ochoziáš, jeho syn Joas, 12jeho syn Amasiáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Joatam, 13jeho syn Achaz, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manasses, 14jeho syn Amon, jeho syn Joziáš.

15Joziášovi synovia: Prvorodený Johanan, druhý Joakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Selum. 16Joakimov syn bol Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš. 17Synovia zajatého Jechoniáša: Salatiel, 18Melchiram, Fadaiáš, Seneser, Jekemiáš, Sama a Nadabiáš. 19Fadaiášovi synovia: Zorobábel a Semei. Zorobábelovi synovia: Mosolam, Hananiáš a ich sestra Salomita, 20potom Hasaban, Ohola, Barachiáš, Hasadiáš, Josabhesed, piati. 21Hananiášov syn bol Faltiáš, jeho syn bol Jeseiáš, jeho syn Rafaiáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obdiáš, jeho syn Secheniáš. 22Secheniášovi synovia: Semeiáš. Semeiášovi synovia: Hatus, Jegaál, Baria, Naáriáš a Safat, šiesti. 23Naáriášovi synovia: Elioenaj, Ezechiáš a Ezrikam, traja. 24Elioenajovi synovia: Oduliáš, Eliasub, Feleiáš, Akub, Johanan, Dalaiáš a Anani, siedmi.