Druhý Benjamínov rodokmeň. - 1Od Benjamína pochádza jeho prvorodený Bale, druhý Asbel, tretí Ahara, 2štvrtý Nohaa, piaty Rafa. 3Baleho synovia boli Adar, Gera, Abiud, 4Abisue, Náman, Ahoe, 5Gera, Sefufan a Huram. 6A toto sú synovia Ahodovi: … Toto sú pohlavári rodín obyvateľov Gabay … a odviedli ich do zajatia do Manahatu, 7aj Námana a Achiáša. Odviedol ich Gera, od ktorého pochádzajú Oza a Ahiud. 8Od Saharaima na Moabských nivách pochádzajú - keď už prepustil svoje manželky Husimu a Baru -, 9od jeho manželky Hodesy pochádza Jobab, Sebia, Mosa, Molchom, 10Jehus, Sechia a Marma. To sú jeho synovia, pohlavári rodín. 11Od Mehusima pochádza Abitob a Elfál. 12Elfálovi synovia: Heber, Misaám a Samad. On postavil Ono a Lod a jeho osady. 13Baria a Sama boli pohlavári rodín bývajúcich v Ajalone; oni rozohnali obyvateľov Gétu. 14Ahio, Sesak, Jerimot, 15Zabadiáš, Arod, Heder, 16Michael, Jesfa a Joha boli Bariho synovia.

17Zabadiáš, Mozolam, Hezeki, Heber, 18Jesamari, Jezliáš a Jobab boli Elfálovi synovia. 19Jakim, Zechri, Zabdi, 20Eljoenai, Seletai, Eliel, 21Adaiáš, Baraiáš a Samarat boli Semeiovi synovia. 22Jesfam, Heber, Eliel, 23Abdon, Zechri, Hanan, 24Hanania, Elam, Anatotiáš, 25Jefdaiáš a Fanuel boli Sesakovi synovia. 26Samsari, Sohoriáš, Otoliáš, 27Jersiáš, Eliáš a Zechri boli Jerohamovi synovia. 28To sú pohlavári rodín podľa ich rodov. Pohlavári, ktorí bývali v Jeruzaleme.

29V Gabaone však bývali… otec Gabaonu. Meno jeho manželky bolo Maácha, 30jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalej Sur, Kis, Bál, Nadab, 31Gedor, Ahio, Zaher a Makelot. 32Od Makelota pochádza Sama. Títo so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme.

33Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul, od Šaula pochádzajú Jonatán, Melchisua, Abinadab a Esbál. 34Jonatánov syn bol Meribál, od Meribála pochádza Micha. 35Michovi synovia: Fiton, Melech, Taras a Ahaz. 36Od Ahaza pochádza Joada, od Joadu pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa, 37od Mosu pochádza Banaa. Jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Asel. 38Asel mal šesť synov. Ich mená sú: Ezrikam, Bokru, Izmael, Sariáš, Obdiáš a Hanan. Títo všetci boli Aselovi synovia. 39A synovia jeho brata Eseka: prvorodený Ulam, druhý Jehus, tretí Elifalet. 40Ulamovi synovia boli mužovia bojovníci, ktorí napínali kušu. Mali mnoho synov a vnukov, stopäťdesiat. Títo všetci pochádzali od Benjamínových synov.