Vojna proti Amalekitom. - 1Samuel hovoril Šaulovi: "Mňa poslal Pán, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. Nuž počúvaj teraz hlas Pánových slov. 2Toto hovorí Pán zástupov: Chcem potrestať to, čo urobil Amalek Izraelu, že sa mu postavil do cesty, keď vystupoval z Egypta. 3Teraz choď a poraz Amaleka. Daj do kliatby všetko, čo má, nezľutuj sa nad ním a usmrť mužov i ženy, nemluvňatá i dojčatá, voly i ovce, ťavy i osly!" 4Šaul zvolal ľud a spočítal ho v Telaime: dvestotisíc pešiakov a desaťtisíc mužov z Júdska. 5Potom išiel Šaul proti mestu Amalekitov a postavil sa v doline na postriežku. 6Kinejcom však Šaul povedal: "Odtiahnite a vzdiaľte sa spomedzi Amalekitov, aby som vás nezmietol s nimi! Veď vy ste preukázali milosť synom Izraela, keď vystupovali z Egypta!" Nato sa Kinejci vzdialili spomedzi Amalekitov. 7A Šaul porazil Amalekitov od Hevily až po Súr, ktorý je východne od Egypta. 8Kráľa Amalekitov Agaga chytil živého, na všetkom ľude však vyplnil kliatbu ostrím meča. 9Šaul a ľud ušetril Agaga aj to, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aj najtučnejšie baránky a všetko, čo bolo cenné; nechceli na tom vyplniť kliatbu. Vyplnili však kliatbu na všetkom, čo bolo podlé a biedne.

10Preto Pán hovoril Samuelovi: 11"Ľutujem, že som Šaula ustanovil za kráľa, lebo odstúpil odo mňa a nesplnil moje slová." Samuel sa rozmrzel a volal k Pánovi celú noc. 12Včasráno sa však Samuel vybral za Šaulom. Tu Samuelovi oznámili: "Šaul išiel do Karmelu a postavil si pomník. Potom sa obrátil a prešiel dolu do Galgaly." 13Keď Samuel prišiel k Šaulovi, Šaul mu povedal: "Nech ťa požehná Pán. Splnil som Pánovo slovo." 14Samuel však povedal: "A čo znamená bľačanie oviec, ktoré mi zneje v ušiach, a ručanie hoviad, ktoré počujem?" 15Šaul odpovedal: "Od Amalekitov to doniesli, lebo ľud ušetril, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aby to obetoval Pánovi, tvojmu Bohu. Na ostatnom sme splnili kliatbu." 16Nato Samuel povedal Šaulovi: "Nechaj to! Oznámim ti, čo mi hovoril Pán tejto noci." Povedal mu: "Hovor!" 17A Samuel hovoril: "Nie si hlavou izraelských kmeňov, hoci si vo vlastných očiach malý? Pán ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. 18Pán ťa vypravil na cestu a povedal: »Choď, splň kliatbu na hriešnikoch, na Amalekitoch, a bojuj proti nim, kým ich nezničíš.« 19Nuž prečo si nepočúval Pánov hlas, ale vrhol si sa na korisť a urobil si, čo sa Pánovi nepáči?" 20Šaul odpovedal Samuelovi: "Ba, počúval som Pánov hlas a šiel som cestou, po ktorej ma poslal Pán. Agaga, kráľa Amalekitov, som priviedol, ale na Amalekitoch som splnil kliatbu. 21Ľud však vzal z koristi ovce a dobytok, prvotiny z toho, čo bolo dané do kliatby, aby to v Galgale obetoval Pánovi." 22Samuel odpovedal: "Azda sa Pánovi páčia celopaly a obety tak, ako poslušnosť Pánovmu hlasu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! 23Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!"

24Šaul povedal Samuelovi: "Zhrešil som, lebo som prestúpil Pánov príkaz a tvoje slová, keď som sa bál ľudu a počúval som na ich hlas. 25Teraz však odpusť, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, chcem sa klaňať Pánovi." 26Ale Samuel odpovedal Šaulovi: "Nevrátim sa s tebou. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, Pán ťa zavrhol, aby si nebol kráľom nad Izraelom." 27Keď sa Samuel obrátil na odchod, on chytil okraj jeho plášťa a ten sa odtrhol. 28A Samuel mu povedal: "Pán dnes odtrhol od teba kráľovstvo Izraela a dal ho tvojmu blížnemu, ktorý je lepší ako ty. 29A Pevný Izraela neluhá a neľutuje, on nie je človek, aby ľutoval." 30Povedal: "Zhrešil som. Ale teraz ma ucti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom a vráť sa so mnou, budem sa klaňať Pánovi, tvojmu Bohu." 31Samuel sa teda vrátil za Šaulom a Šaul sa klaňal Pánovi.

32Potom hovoril Samuel: "Priveďte ku mne Agaga, kráľa Amalekitov!" Agag prišiel k nemu a chvel sa. Agag povedal: "Aká trpká je smrť!" 33Samuel však vravel: "Ako tvoj meč robil ženy bezdetnými, tak bude medzi ženami bezdetná tvoja matka." A Samuel Agaga rozsekal pred Pánom v Galgale.

34Potom šiel Samuel do Rámy, Šaul však išiel do svojho domova, do Šaulovej Gabay. A Samuel už nikdy nevidel Šaula až do dňa svojej smrti. Ale Samuel žialil za Šaulom, lebo Pán oľutoval, že Šaula ustanovil za kráľa nad Izraelom.