Samuel a Šaul, 8 - 15

Izraeliti žiadajú kráľa. - 1Keď Samuel ostarel, ustanovil za sudcov Izraela svojich synov. 2Jeho prvorodený sa volal Joel, druhý mal meno Abia; boli sudcami v Bersabe. 3Jeho synovia však nekráčali jeho cestami, išli za ziskom, prijímali dary a prevrátili právo.

4Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a išli k Samuelovi do Rámy. 5A povedali mu: "Ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u všetkých národov!" 6Ale Samuelovi sa nepáčilo, keď mu hovorili: "Daj nám kráľa, nech panuje nad nami!" Preto sa Samuel modlil k Pánovi. 7A Pán povedal Samuelovi: "Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi. 8Podobne, ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe. 9Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorni a vylož im právo kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať!"

10Samuel oznámil všetky Pánove slová ľudu, ktorý od neho požadoval kráľa. 11I povedal: "Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať: Vašich synov vezme a postaví ich k svojim vozom a k svojim koňom a budú bežať pred jeho vozom. 12(Vezme ich), aby ich ustanovil za veliteľov nad tisíc mužmi a za veliteľov nad päťdesiatimi, aby orali jeho oráčinu a žali jeho žeň, aby zhotovovali jeho vojnový výstroj a výstroj jeho vozov. 13Vezme vaše dcéry, aby pripravovali oleje, aby varili a piekli. 14Zoberie vaše najlepšie polia, vinohrady a olivy a dá ich svojim sluhom. 15Z vášho zrna a vašich viníc vezme desiatky a dá ich svojim komorníkom a svojim sluhom. 16Zoberie vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu mládež a vaše osly a použije ich na svoje práce. 17Z vašich stád vezme desiatok a vy sami mu budete sluhami. 18A keď budete v ten deň stenať pre kráľa, ktorého ste si vyvolili, Pán vás v ten deň nevyslyší."

19Ľud však nechcel ani počuť Samuelov hlas a vravel: "Nie, ale nech je nad nami kráľ! 20Budeme ako všetky národy, bude nás súdiť náš kráľ, bude pred nami tiahnuť a bude viesť naše vojny." 21Samuel vypočul všetky reči ľudu a predniesol ich Pánovi. 22A Pán povedal Samuelovi: "Vypočuj ich hlas a ustanov im kráľa!" Tu Samuel povedal mužom Izraela: "Nech ide každý do svojho mesta!"