Postavenie a posviacka svätostánku. - 1Potom Pán povedal Mojžišovi: 2"V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok, stánok zjavenia! 3Dnu umiestni archu zákona a pred archu zákona zaves oponu, 4prines dnu stôl a nachystaj naň predkladné chleby! Postav dnu svietnik a nasaď naň lampy, 5daj zlatý oltár na kadidlo pred archu zákona a na vchod do svätyne zaves oponu! 6Potom pred vchodom do príbytku, stánku zjavenia, postav oltár na zápaly 7a umiestni umývadlo medzi stánkom zjavenia a oltárom a nalej doň vody! 8Potom ohraď nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclonu! 9Napokon vezmi olej svätenia a pomaž svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí; posväť ho i všetko jeho náradie, aby bol svätý. 10Aj oltár na zápaly pomaž i všetko jeho príslušenstvo; posväť oltár a bude presvätý. 11Takisto pomaž umývadlo a jeho podstavec a posväť ho. 12Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stánku zjavenia a umy ich vodou. 13Potom obleč Árona do posvätného rúcha, pomaž ho a posväť ho, aby mi slúžil ako kňaz. 14Aj jeho synov priveď, obleč ich do tuník 15a pomaž ich, ako si pomazal ich otca, aby mi posluhovali ako kňazi. Toto pomazanie im dá kňazskú hodnosť na večné veky z pokolenia na pokolenie."

16Mojžiš urobil (všetko) celkom tak, ako mu prikázal Pán. 17V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svätostánok postavený. 18Mojžiš postavil svätostánok takto: položil podstavce a na ne postavil dosky, popreťahoval žrde a postavil stĺpy, 19ponad stánok natiahol prikrývku a na to položil stanovú pokrývku tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. 20Potom vzal zákon a položil ho do archy, pod archu podvliekol tyče a hore na archu položil zľutovnicu. 21Archu zaniesol do stánku, zavesil haliacu oponu a tak zakryl archu zákona, ako Mojžišovi prikázal Pán. 22Potom postavil v stánku zjavenia, na jeho severnej strane pred oponu stôl 23a poukladal naň predkladné chleby pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. 24Svietnik umiestnil v stánku zjavenia oproti stolu, na južnej strane stánku, 25a nasadil naň lampy pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. 26Aj zlatý oltár postavil pred oponu v stánku zjavenia 27a zapálil na ňom príjemne voňajúce kadidlo, ako Mojžišovi prikázal Pán. 28Potom na vchod do svätyne zavesil oponu. 29Oltár na zápalné obety postavil pri vchode do svätostánku a obetoval na ňom zápalnú a pokojnú obetu, ako Mojžišovi prikázal Pán. 30Potom postavil medzi stánok zjavenia a oltár umývadlo a nalial doň vody na umývanie. 31Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky a nohy; 32keď vchádzali do stánku zjavenia a keď pristupovali k oltáru, umývali sa, ako Mojžišovi prikázal Pán. 33Napokon postavil okolo svätostánku a oltára nádvorie a na vchod do nádvoria zavesil záclonu. Takto Mojžiš ukončil túto prácu.

Pán vchádza do svätostánku. - 34Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. 35Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok.

36Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod; 37a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.