Sväté mesto Jeruzalem

1

Dávidova pútnická pieseň.
Zaradoval som sa, keď mi povedali:
"Pôjdeme do domu Pánovho."

2

Naše nohy už stoja
v tvojich bránach, Jeruzalem.

3

Jeruzalem je vystavaný ako mesto
spojené v jeden celok.

4

Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove,
aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.

5

Lebo sú tam súdne stolice,
stolice domu Dávidovho.

6

Pre Jeruzalem proste o pokoj:
"Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.

7

Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb
a istota v tvojich palácoch."

8

Kvôli svojim bratom a priateľom
budem hovoriť: "Pokoj s tebou!"

9

Kvôli domu Pána, nášho Boha,
budem prosiť o šťastie pre teba.