Slávnostné poďakovanie

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.

2

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione;
tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

3

Ty vypočúvaš modlitby,
k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.

4

A hoci nad nami víťazia naše neprávosti,
ty nám ich odpúšťaš.

5

Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe,
prebývať bude v tvojich sieňach.
Naplní nás blahobyt tvojho domu
a svätosť tvojho chrámu.

6

Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš,
Bože, naša spása,
nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.

7

Vrchy upevňuješ svojou mocou,
opásaný silou.

8

Tíšiš hukot mora,
hukot jeho vĺn
aj nepokoje národov.

9

Tí, čo obývajú zemské končiny,
chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami,
radosťou napĺňaš končiny východu i západu.

10

Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu,
zveľaďuješ jej bohatstvo.
Božia rieka je plná vody;
ľuďom pripravuješ zrno.
Takto sa staráš o zem:

11

zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy,
skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.

12

Rok korunuješ svojou dobrotou,
kade prejdeš, všade je hojnosť.

13

Pašienky púšte vlaha zarosí
a pahorky sa opášu plesaním.

14

Čriedami oviec sa lúky pokryjú
a zrnom budú oplývať doliny;
ozývať sa budú jasotom a spevom.