Blažený, komu Pán odpustil neprávosť

1

Dávidova poučná pieseň.
Blažený, komu sa odpustila neprávosť
a je oslobodený od hriechu.

2

Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta
a v ktorého mysli niet podvodu.

3

Pretože som mlčal, chradli mi kosti
a celý deň som nariekal.

4

Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka
a ako v letných páľavách vysychala mi sila.

5

Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: "Vyznám Pánovi svoju neprávosť."
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

6

Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne.
A záplavy veľkých vôd
sa k nemu nepriblížia.

7

Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením;
zahrnieš ma radosťou zo spásy.

8

Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

9

Nebuďte ako žrebce či mulice,
ktoré nemajú rozum.
Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo,
nepodídu k tebe.

10

Bezbožného stíhajú mnohé strasti;
no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo.

11

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte,
jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.