"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Modlitba spravodlivého, ktorého potupujú

1

Dávidov nárek. Zaspieval ho Pánovi pre Benjamínca Kúša.

2

Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam,
zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma,

3

aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev,
a nemal by som záchrancu.

4

Pane, Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil,
ak som si ruky poškvrnil zločinom,

5

ak som sa dobrodincovi odplatil zlom,
ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci,

6

potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní
a nech ma zašliape až do zeme
a do prachu zrazí moju česť.

7

Povstaň, Pane, vo svojom hneve,
postav sa proti zúrivosti mojich nepriateľov.
Bože môj, vystúp na súde, ktorý si ty nariadil.

8

I obklopí ťa zhromaždenie národov,
ale ty si zasadni vysoko nad nimi.

9

Pán je sudca národov.
Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti
a podľa mojej nevinnosti.

10

Nech je už koniec zlobe hriešnikov.
Posilni spravodlivého,
ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.

11

Boh je moja obrana;
on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.

12

Boh je sudca spravodlivý;
dáva výstrahy každý deň.

13

Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč,
napne luk a namieri.

14

Pripraví si smrtonosné zbrane,
svoje šípy naplní ohňom.

15

Hľa, hriešnik počal neprávosť,
ťarchavý je zlobou a plodí zločin.

16

Jamu vykopal a prehĺbil,
lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil.

17

Jeho zloba zosype sa mu na hlavu,
temeno mu pritlačí jeho násilie.

18

Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť
a meno najvyššieho Pána budem ospevovať.