"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pán je kráľ a sudca celej zeme

1

Spievajte Pánovi pieseň novú;
spievaj Pánovi, celá zem!

2

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno.
Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

3

Zvestujte jeho slávu pohanom
a jeho zázraky všetkým národom.

4

Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden,
viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

5

Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov,
ale Pán stvoril nebesia.

6

Vznešenosť a krása pred jeho tvárou,
moc a veleba v jeho svätyni.

7

Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,
vzdávajte Pánovi slávu a česť,

8

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena.
Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí,

9

klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu.
Chvej sa pred ním, celá zem,

10

hlásajte medzi pohanmi: "Pán kraľuje!"
Upevnil zemekruh, nepohne sa;
a spravodlivo súdi národy.

11

Tešte sa, nebesia, plesaj, zem;
nech more zahučí a čo ho napĺňa,

12

nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.
I zajasajú všetky stromy lesa

13

pred tvárou Pána, že prichádza,
že prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh
a národy podľa svojej pravdy.