"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Nerozumnosť bezbožných

1

Zbormajstrovi. Podľa "Machalat". Dávidov poučný chválospev.
Blázon si v srdci hovorí: "Boha niet."

2

Skazení sú a ohavnosti páchajú,
nikto z nich nerobí dobre.

3

Boh pozerá z neba na synov ľudských
a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

4

Všetci poblúdili, všetci sa skazili;
nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

5

Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť
a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

Nevzývajú Boha;

6

no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba.
Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov,
zahanbení sú, lebo Boh nimi opovrhol.

7

Kiež príde Izraelu spása zo Siona!
Keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia,
Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.