"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Rozjímanie o Božom slove

Alef (1-8)
1

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny,
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

2

Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy
a celým srdcom ho vyhľadávajú.

3

To sú tí, čo nepáchajú neprávosť
a idú jeho cestami.

4

Ty si dal príkazy,
aby sa verne plnili.

5

Kiež by ma moje cesty viedli tak,
žeby som zachovával tvoje ustanovenia.

6

Veru nebudem zahanbený,
keď budem dodržiavať všetky tvoje príkazy.

7

S úprimným srdcom ti chcem ďakovať,
že som poznal tvoje spravodlivé výroky.

8

Tvoje ustanovenia chcem zachovať,
len ty ma nikdy neopusť.

Bét (9-16)
9

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?
Tak, že bude zachovávať tvoje slová.

10

Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam;
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.

11

V srdci si uchovávam tvoje výroky,
aby som proti tebe nezhrešil.

12

Pane, ty si velebený;
nauč ma svoje ustanovenia.

13

Svojimi perami
vypočítavam všetky výroky tvojich úst.

14

Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť
ako zo všetkého bohatstva.

15

Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch,
rozjímať o tvojich cestách.

16

V tvojich ustanoveniach mám záľubu,
na tvoje slová nechcem zabúdať.

Gimel (17-24)
17

Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť
a tvoje slová zachovám.

18

Otvor mi oči,
aby som pozoroval divy tvojho zákona.

19

Hoci som na zemi iba hosť,
neskrývaj predo mnou svoje predpisy.

20

Túžbou za tvojimi výrokmi sa mi duša umára,
umára jednostaj.

21

Pyšných zahriakuješ
a tí, čo bočia od tvojich príkazov, sú prekliati.

22

Oddiaľ odo mňa hanbu a potupu,
lebo ja dodržiavam tvoje ustanovenia.

23

Hoci mocnári zasadajú a radia sa proti mne,
tvoj sluha rozjíma o tvojich predpisoch.

24

Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou
a tvoje príkazy sú mojimi radcami.

Dalet (25-32)
25

Uviazol som v prachu,
oživ ma podľa svojho slova.

26

Tebe som vyjavil svoje cesty a ty si ma vypočul;
pouč ma o svojich prikázaniach.

27

Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov,
a budem rozjímať o tvojich obdivuhodných skutkoch.

28

Od zármutku je moja duša plná sĺz;
pozdvihni ma podľa svojho slova.

29

Odvráť ma od cesty lži
a milostivo mi daj svoj zákon.

30

Cestu pravdy som si vyvolil,
tvoje slová mám stále pred sebou.

31

Prilipol som, Pane, k tvojim príkazom;
nezahanbi ma.

32

Pobežím po ceste tvojich príkazov,
lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.

(33-40)
33

Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní
a ja vždy pôjdem po nej.

34

Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať.

35

Priveď ma na chodník svojich príkazov,
lebo som si ho obľúbil.

36

Nakloň mi srdce k svojej náuke,
a nie ku chamtivosti.

37

Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť;
na tvojej ceste dopraj mi života.

38

Svojmu sluhovi splň svoj sľub,
čo vedie k bázni pred tebou.

39

Odvráť odo mňa potupu, ktorej som vystavený;
veď tvoja náuka je radostná.

40

Hľa, túžim za tvojimi príkazmi;
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti.

Vau (41-48)
41

Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie,
tvoja pomoc, ktorú si mi prisľúbil.

42

Potom odpoviem tým, čo ma potupujú,
že dôverujem tvojim slovám.

43

Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst,
veľmi dôverujem tvojim výrokom.

44

Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať,
na večné veky.

45

Tak budem kráčať bezpečnou cestou,
lebo dbám na tvoje príkazy.

46

O tvojej náuke budem svedčiť pred kráľmi
a nebudem sa hanbiť.

47

Budem sa tešiť z tvojich predpisov,
lebo som si ich obľúbil.

48

Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil;
a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch.

Zajin (49-56)
49

Pamätaj na slovo, čo si dal svojmu služobníkovi;
lebo ním si mi dal nádej.

50

To ma utešuje v ponížení,
že mi tvoje slovo vracia život.

51

Pyšní sa mi vysmievajú náramne;
ale ja sa neodchyľujem od tvojho zákona.

52

Mám v pamäti tvoje pradávne rozhodnutia, Pane,
a to je mi potechou.

53

Ovláda ma rozhorčenie
voči hriešnikom, čo zrádzajú tvoj zákon.

54

Tvoje ustanovenia sa mi stali piesňou
na mieste môjho putovania.

55

Na tvoje meno, Pane, v noci spomínam
a chcem dodržať tvoj zákon.

56

To je môj údel:
zachovať tvoje príkazy.

Chét (57-64)
57

Pane, ty si moje všetko;
povedal som: Budem zachovávať tvoje slová.

58

Celým srdcom ťa prosím;
zmiluj sa nado mnou, ako si prisľúbil.

59

O svojich cestách rozmýšľam
a svoje kročaje riadim podľa tvojej náuky.

60

Ponáhľam sa a neváham
zachovávať tvoje prikázania.

61

Dostal som sa do osídel hriešnikov,
no predsa som nezabudol na tvoj zákon.

62

Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa
za tvoje spravodlivé výroky.

63

Pridávam sa ku všetkým tvojim ctiteľom,
k tým, čo zachovávajú tvoje príkazy.

64

Pane, zem je plná tvojej milosti;
nauč ma tvojim ustanoveniam.

Tét (65-72)
65

Pane, svojmu služobníkovi si preukázal dobro,
ako si prisľúbil.

66

Nauč ma dobrotivosti, múdrosti a poznaniu,
veď verím tvojej náuke.

67

Pred svojím pokorením som blúdil,
no teraz už dbám na tvoje výroky.

68

Dobrotivý si a preukazuješ dobrodenia,
daj mi poznať tvoju spravodlivosť.

69

Pyšní vymýšľajú proti mne klamstvá,
no ja z celého srdca zachovávam tvoje príkazy.

70

Ich srdce stučnelo a otupelo,
ja však mám radosť v tvojom zákone.

71

Že som bol pokorený, dobre mi,
aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil.

72

Lepší je pre mňa zákon tvojich úst
ako tisícky v zlate a striebre.

Jód (73-80)
73

Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili.
Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku.

74

Uzrú ma bohabojní a budú sa tešiť,
že veľmi dôverujem tvojim slovám.

75

Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky
a že si ma právom pokoril.

76

Buď ku mne milosrdný a poteš ma,
ako si prisľúbil svojmu služobníkovi.

77

Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť,
lebo tvoj zákon je mojím potešením.

78

Nech sú zahanbení pyšní, čo ma úskočne sužujú,
ja však neprestanem rozjímať o tvojich príkazoch.

79

Nech sa pridajú ku mne tí, čo sa ťa boja
a čo poznajú tvoju náuku.

80

Nech sa mi srdce nepoškvrní priestupkom proti tvojim príkazom,
aby som sa hanbiť nemusel.

Kaf (81-88)
81

Duša mi omdlieva túžbou za tvojou spásou
a tvojim slovám veľmi dôverujem.

82

Oči mi slabnú túžbou za tvojím výrokom
a hovoria: "Kedy ma potešíš?"

83

Hoci som ako mech v dyme,
predsa nezabúdam na tvoje ustanovenia.

84

Koľko dní ešte ostáva tvojmu sluhovi?
Kedy už mojich nepriateľov na súd predvoláš?

85

Jamu mi vykopali namyslenci,
tí, čo nežijú podľa tvojho zákona.

86

Všetky tvoje predpisy sú pravdivé;
prenasledujú ma úskočne: pomôž mi.

87

Bezmála ma zahubili na zemi;
no ja som ani tak neopustil tvoje príkazy.

88

A preto, že ty si milosrdný, dožič mi života
i budem sa pridŕžať tvojej náuky.

Lamed (89-96)
89

Pane, tvoje slovo
trvá naveky ako nebesia.

90

Tvoja vernosť z pokolenia na pokolenie;
upevnil si zem a ona trvá.

91

Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes,
lebo všetko slúži tebe.

92

Keby mi tvoj zákon nebol rozkošou,
vari by som bol už zahynul vo svojom pokorení.

93

Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy,
lebo nimi ma oživuješ.

94

Tvoj som: zachráň ma,
veď dbám na tvoje príkazy.

95

Hriešnici striehnu na mňa a chcú ma zahubiť,
ale ja rozjímam o tvojich príkazoch.

96

Videl som, že každá dokonalosť má medze,
iba tvoj príkaz platí neobmedzene.

Mem (97-104)
97

Pane, tvoj zákon veľmi milujem,
rozjímam o ňom celý deň.

98

Tvoja náuka robí ma rozumnejším nad mojich nepriateľov,
ustavične sa jej pridŕžam.

99

Múdrejší som nad všetkých mojich učiteľov,
lebo o tvojich prikázaniach rozjímam.

100

Chápavejší som nad starcov,
lebo zachovávam tvoje príkazy.

101

Svojim nohám nedovolím vykročiť na zlé cesty,
chcem dodržiavať tvoje slová.

102

Neodkláňam sa od tvojich predpisov,
lebo ty si mi zákon stanovil.

103

Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu,
mojim ústam sú sladšie ako med.

104

Zmúdrel som z tvojich príkazov,
preto nenávidím cesty klamstva.

Nún (105-112)
105

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch.

106

Prisahal som a trvám na tom,
že budem zachovávať tvoje spravodlivé výroky.

107

Pane, vždy a všade ma ponižujú,
daj mi žiť, ako si prisľúbil.

108

Pane, láskavo prijmi obetu chvály mojich úst
a pouč ma o svojich zámeroch.

109

Môj život je stále v nebezpečenstve,
ale ja nezabúdam na tvoj zákon.

110

Hriešnici mi kladú nástrahy,
ale ja neopúšťam tvoje príkazy.

111

Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,
lebo je slasťou môjmu srdcu.

112

Srdce som si upriamil tak, aby plnilo tvoje príkazy
navždy a naveky.

Samech (113-120)
113

Nenávidím ľudí dvojtvárnych,
ale tvoj zákon milujem.

114

Ty si mi ochrana a záštita,
na tvoje slovo sa najviac spolieham.

115

Odstúpte odo mňa, zlomyseľníci,
ja chcem zachovať príkazy svojho Boha.

116

Ujmi sa ma podľa svojho prísľubu a budem žiť;
a nezahanbi ma v mojej nádeji.

117

Podopri ma a to ma zachráni,
vždy sa budem tešiť z tvojich ustanovení.

118

Zavrhuješ všetkých, čo opúšťajú tvoje ustanovenia,
lebo ich zmýšľanie je klamné.

119

Ako odpad ničíš všetkých hriešnikov na zemi,
preto tvoje prikázania milujem.

120

Telo sa mi chveje od strachu pred tebou,
lebo sa bojím tvojich rozsudkov.

Ain (121-128)
121

Podľa práva a spravodlivosti som si počínal;
nevydávaj ma do rúk krivých žalobcov.

122

Zaruč sa za svojho služobníka,
nech ma pyšní nehanobia.

123

Oči mi mrú túžbou za tvojou pomocou
a za tvojím spravodlivým výrokom.

124

Nalož so svojím služobníkom podľa svojho milosrdenstva
a pouč ma o svojich ustanoveniach.

125

Som tvojím služobníkom;
daj mi chápavosť, aby som poznal tvoje prikázania.

126

Pane, už je čas, aby si zasiahol,
lebo sa porušuje tvoj zákon.

127

Milujem tvoje predpisy
viac ako zlato, viac ako najrýdzejšie zlato.

128

Preto sa správam tvojimi príkazmi
a nenávidím cestu klamstva.

Pe (129-136)
129

Tvoje príkazy sú obdivuhodné,
preto ich zachovávam.

130

Výklad tvojich slov osvecuje,
maličkým dáva chápavosť.

131

Otváram ústa a dych naberám,
lebo túžim za tvojimi predpismi.

132

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou,
ako robievaš tým, čo tvoje meno milujú.

133

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku;
nech ma neovláda nijaká neprávosť.

134

Chráň ma pred ohováračmi
a budem zachovávať tvoje príkazy.

135

Vyjasni tvár nad svojím služobníkom
a nauč ma svojim ustanoveniam.

136

Potoky sĺz ronia moje oči,
že sa nezachováva tvoj zákon.

Sade (137-144)
137

Pane, ty si spravodlivý
a správne sú tvoje rozsudky.

138

V spravodlivosti si vyniesol svoje prikázania
a v dokonalej pravdivosti.

139

Spaľuje ma horlivosť,
lebo moji nepriatelia zabúdajú na tvoje slová.

140

Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný v ohni
a tvoj sluha ho miluje.

141

Mladučký som a opovrhovaný,
no nezabúdam na tvoje príkazy.

142

Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť naveky
a tvoj zákon je číra pravda.

143

Keď ma postihne úzkosť a súženie,
potešenie nájdem v tvojich príkazoch.

144

Tvoje ustanovenia sú spravodlivé naveky,
daj mi to pochopiť a budem žiť.

Kóf (145-152)
145

Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma;
chcem zachovať tvoje ustanovenia.

146

K tebe volám, zachráň ma;
a budem plniť tvoje príkazy.

147

Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc,
na tvoje slová sa veľmi spolieham.

148

Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči,
aby som rozjímal o tvojich výrokoch.

149

Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas
a oživ ma podľa svojho rozhodnutia.

150

Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú,
tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona.

151

Pane, ty si blízko
a všetky tvoje predpisy sú pravdivé.

152

Odprvoti viem z tvojich prikázaní,
že si ich ustanovil naveky.

Réš (153-160)
153

Pozri na moje poníženie a vysloboď ma;
veď nezabudol som na tvoj zákon.

154

Ujmi sa môjho sporu a zachráň ma;
daj mi žiť, veď si to prisľúbil.

155

Spása je ďaleko od hriešnikov,
lebo tí na tvoje ustanovenia nedbajú.

156

Tvoje milosrdenstvo, Pane, je nesmierne,
nuž oživ ma podľa svojich rozhodnutí.

157

Mnohí ma prenasledujú a sužujú,
no ja sa neodkláňam od tvojich prikázaní.

158

S odporom pozerám na odpadlíkov,
lebo nedbajú na tvoje výroky.

159

Pozri, Pane, tvoje príkazy milujem;
oživ ma pre svoje milosrdenstvo.

160

Pravda je podstatou tvojich slov
a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.

Sin (161-168)
161

Hoci ma kniežatá prenasledujú pre nič za nič,
moje srdce si tvoje slová ctí.

162

Z tvojich výrokov sa radujem
ako ten, čo získal korisť bohatú.

163

Nenávidím klamstvo, protiví sa mi;
ale tvoj zákon milujem.

164

Cez deň ťa chválim sedemkrát
pre tvoje spravodlivé rozsudky.

165

Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon;
a nemajú sa na čom potknúť.

166

Pane, vyčkávam tvoju pomoc
a plním tvoje predpisy.

167

Moja duša uchováva tvoje ustanovenia
a ja ich veľmi milujem.

168

Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia:
lebo pred tebou sú všetky moje cesty.

Tau (169-176)
169

K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba;
podľa tvojho slova daj mi chápavosť.

170

Nech dôjde k tebe moja žiadosť;
vysloboď ma, ako si prisľúbil.

171

Z perí mi vytryskne chválospev,
že si ma naučil svoje ustanovenia.

172

Môj jazyk nech spieva o tvojich výrokoch,
lebo spravodlivé sú všetky tvoje príkazy.

173

Tvoja ruka nech mi pomáha,
veď som si vyvolil tvoje príkazy.

174

Pane, túžim za tvojou pomocou
a tvoj zákon je mi slasťou.

175

Ja budem žiť a teba chváliť
a tvoje rozhodnutia mi pomôžu.

176

Blúdim ako ovca, čo sa stratila;
hľadaj svojho sluhu, lebo nezabúdam na tvoje predpisy.