"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Uzdravenie chromého. - 1Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. 2Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. 4Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!" 5On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. 6Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!" 7Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky, 8vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha. 9Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha, 10a poznali ho, že je to ten, čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.

Petrova reč k ľudu. - 11Keďže sa pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud. 12Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: "Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? 13Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť. 14Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. 15Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami. 16A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohto človeka, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých.

17A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. 18Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. 19Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy 20a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš, 21ale musí ho prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, čo odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. 22Veď Mojžiš povedal: »Proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie. 23A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu.« 24A všetci proroci, čo, počnúc Samuelom, postupne hovorili, oznamovali tieto dni.

25Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: »A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme.« 26Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí."