O levitoch: Áronovi potomkovia. - 1Toto sú Áronovi a Mojžišovi potomkovia, keď Pán hovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj, 2a toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadab, potom Abiu, Eleazar a Itamar. 3To sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorých ruky boli naplnené, aby posluhovali ako kňazi. 4Ale Nadab a Abiu zomreli (odsúdení od Pána), keď na púšti obetovali iný oheň pred Pánom. Oni nemali nijakých synov, a tak ako kňazi posluhovali Eleazar a Itamar pod svojím otcom Áronom.

Vyvolenie levitov. - 5Pán hovoril Mojžišovi: 6"Priveď kmeň Léviho a postav ho pred Árona, aby mu pomáhali! 7Oni sa budú starať o to, čo bude potrebovať on a celá pospolitosť pri stánku zjavenia, keď bude treba konať službu stánku. 8Postarajú sa o všetko zariadenie stánku zjavenia, aj o to, čo budú potrebovať synovia Izraela, keď budú preukazovať službu stánku. 9Levitov prenechaj Áronovi a jeho synom! Nech mu ich synovia Izraela ponechajú celkom! 10Árona a jeho synov poveríš kňazskou službou. Kto sa však - nepovolaný - priblíži, musí zomrieť."

Leviti majú nahradiť prvorodených. - 11Pán hovoril Mojžišovi: 12"Ja som si vzal levitov spomedzi Izraelových synov namiesto všetkých prvorodených, čo u synov Izraela otvárajú materský život, aby leviti boli moji. 13Lebo každý prvorodený je môj. V deň, keď som pobil prvorodených v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené v Izraeli, či je to človek alebo dobytok. Moji sú, ja som Pán!"

Sčítanie levitov a ich povinnosti. - 14Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj: 15"Prehliadni levitov podľa ich otcovských rodín a rodov! Prehliadneš všetkých mužov od jedného mesiaca nahor!" 16Mojžiš ich prehliadol podľa Pánovho príkazu 17a toto sú Léviho synovia podľa svojich mien: Gerson Kaát a Merari. 18Toto sú mená Gersonových synov (podľa svojich rodov): Lebni a Semei. 19Kaátovi synovia podľa svojich rodov sú Amram, Jesaár, Hebron a Oziel. 20Merariho synovia podľa svojich rodov sú Moholi a Musi.

A toto sú Léviho rody podľa ich otcovských rodín. 21Z Gersona bol rod Lebniovcov a rod Semeiovcov. To sú Gersonove rody. 22Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor sedemtisícpäťsto. 23Gersonove rody táborili na západe za stánkom. 24Kniežaťom Gersonovcov je Laelov syn Eliasaf. 25Gersonovci mali na starosti príbytok stánku zmluvy, stan, 26jeho pokrov, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je dookola stánku a oltára, jeho povrazy a všetko, čo k tomu treba prichystať. 27Z Kaáta bol rod Amramitov, rod Jesaárejcov, rod Hebronitov a rod Ozielovcov. To sú rody Kaátovcov. 28Podľa počtu bolo všetkých mužov od jedného mesiaca nahor osemtisícšesťsto. Oni mali na starosti službu vo svätyni. 29Kaátove rody táborili na južnej strane stánku. 30Kniežaťom Kaátových rodov je Ozielov syn Elisafan. 31Oni mali na starosti archu, stôl, svietniky, oltáre, posvätné náčinie, ktoré je potrebné pri bohoslužbe, oponu a všetko, čo k tomu treba prichystať.

32Najvyšším kniežaťom Léviho kniežat bol syn kňaza Árona Eleazar. On mal dozor nad tými, čo obstarávali službu svätyne. 33Z Merariho bol rod Moholitov a rod Musitov. To sú Merariho rody. 34Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor šesťtisícdvesto. 35Kniežaťom rodov Merariovcov je Abihailov syn Suriel. Táborili na severnej strane stánku. 36Merariovci mali na starosti dosky stánku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko jeho náčinie a všetko, čo k tomu treba prichystať, 37ďalej stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce s kolíkmi a povrazmi.

38Tí, čo táborili pred stánkom na východ, pred stánkom zmluvy z východnej strany, boli Mojžiš a Áron so svojimi synmi, ktorí mali na starosti službu vo svätyni, ktorú boli povinní konať synovia Izraela. Ktokoľvek cudzí by sa priblížil, musí zomrieť. 39Všetkých prehliadnutých levitov, ktorých prehliadol Mojžiš s Áronom na Pánov príkaz, bolo podľa ich rodov, všetkých mužov od jedného mesiaca nahor, dvadsaťdvatisíc.

Sčítanie prvorodených, ktorí mali vyše mesiaca. - 40Pán hovoril Mojžišovi: "Prehliadni všetkých mužských prvorodených od jedného mesiaca nahor a zaznač počet ich mien! 41Vezmi pre mňa levitov - ja som Pán - namiesto všetkých prvorodených z Izraelitov a dobytok levitov namiesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelitov!" 42A Mojžiš prehliadal tak, ako mu prikázal Pán, všetkých prvorodených medzi Izraelitmi: 43A tých, čo prehliadol, všetkých mužských prvorodených podľa počtu mien od jedného mesiaca nahor, bolo dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiattri.

44Pán hovoril Mojžišovi: 45"Vezmi levitov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi a dobytok namiesto ich dobytka a leviti budú moji; ja som Pán! 46A ako výkupné za tých dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet levitov, 47vyberieš po päť šeklov za hlavu. Vyberieš ich podľa posvätnej váhy, dvadsať gerov za šekel. 48Peniaze však daj Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo (počtom) prevyšovali vykúpených!" 49A Mojžiš vybral výkupné od tých, čo prevyšovali vykúpených prostredníctvom levitov. 50Za prvorodených Izraelitov vybral v peniazoch tisíctristošesťdesiatpäť šeklov podľa posvätnej váhy. 51A Mojžiš dal výkupné Áronovi a jeho synom podľa Pánovho pokynu, ako Mojžišovi prikázal Pán.