"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Balám a jaho proroctvo, 22 - 24

Moabský kráľ prvý raz povoláva amonského veštca Baláma. - 1Potom šli Izraeliti ďalej a utáborili sa na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 2Keď Seforov syn Balak videl, čo všetko Izrael urobil Amorejčanom, 3Moab sa veľmi bál tohto národa, lebo bol veľký, a schytila ho hrôza pred Izraelitmi. 4Moabčania povedali madiánskym starším: "Tento húf nám požerie všetko vôkol nás, ako dobytok spása trávu na poli!" A Seforov syn Balak, ktorý bol toho času moabským kráľom, 5poslal poslov k Beorovmu synovi Balámovi do Petoru na Eufrate, do krajiny jeho národa, aby ho privolal, a odkázal mu: "Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta. Roztiahol sa už po celej krajine a usalašil sa naproti mne. 6Príď teda a prekľaj mi tento ľud, lebo je silnejší ako ja. Možno ho potom porazím a vyženiem z krajiny, lebo viem, že koho ty požehnáš, je požehnaný, a koho ty prekľaješ, je prekliaty."

7I vybrali sa moabskí starší a madiánski starší s odmenou za veštbu v rukách, prišli k Balámovi a odovzdali Balakov odkaz. 8On im povedal: "Ostaňte túto noc tu a potom vám dám odpoveď podľa toho, čo mi povie Pán." Moabskí náčelníci ostali teda u Baláma.

9Boh prišiel k Balámovi a povedal mu: "Čo sú to za muži u teba?!" 10Balám odpovedal Bohu: "Seforov syn Balak, moabský kráľ, mi odkázal: 11Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta, a roztiahol sa už po celej krajine. Príď teda a zariekni mi ho! Hádam potom budem môcť začať s ním bojovať a vyženiem ho." 12Boh však povedal Balámovi: "Nesmieš s nimi ísť! Nesmieš prekliať ten ľud, lebo je požehnaný!" 13Keď Balám ráno vstal, povedal Balakovým náčelníkom: "Choďte len do svojej krajiny, lebo Pán mi nedovolil ísť s vami." 14Moabskí predáci sa pobrali, a keď došli k Balakovi, povedali mu: "Balám sa zdráhal ísť s nami."

Balak poznove posiela po Baláma. - 15Nato Balak opäť poslal popredných mužov, viacerých a vznešenejších, ako boli prví. 16Keď prišli k Balámovi, povedali mu: "Toto odkazuje Seforov syn Balak: Neotáľaj prísť ku mne! 17Bohato ťa odmením a urobím všetko, čo mi povieš. Len príď a zariekni mi tento ľud!" 18Ale Balám odvetil Balakovým služobníkom: "Keby mi dal Balak toľko striebra a zlata, koľko sa zmestí do jeho domu, nebudem môcť robiť proti rozkazu Pána, svojho Boha, ani viac, ani menej. 19Ale zostaňte tu aj vy túto noc, aby ste sa dozvedeli, čo mi ďalej povie Pán." 20Pán za noci prišiel k Balámovi a povedal mu: "Ak ťa títo mužovia prišli zavolať, tak sa vyber a choď s nimi! Ale smieš robiť len to, čo ti prikážem ja!" 21Ráno potom Balám vstal, osedlal svoju oslicu a odišiel s moabskými predákmi.

Balámova oslica rozpráva. - 22Potom sa Boh rozhneval, že (Balám) už aj sám chcel ísť, a Pánov anjel mu zastúpil cestu, aby ho zadržal. Niesol sa totiž na oslici a sprevádzali ho jeho dvaja sluhovia. 23Keď oslica videla na ceste stáť Pánovho anjela s vytaseným mečom v ruke, vybočila z cesty a išla poľom. Balám oslicu bil, aby ju zavrátil na cestu. 24Tu sa anjel postavil do úžľabiny medzi vinicami, kde stál z oboch strán múr. 25Keď oslica zočila Pánovho anjela, pritisla sa o múr a Balámovi pritlačila o múr nohu. I bil ju znova. 26Pánov anjel ho zasa predišiel a zastal si na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo. 27A keď Balámova oslica zbadala Pánovho anjela, padla pod Balámom. Balám sa rozhneval a ťal oslicu palicou. 28Tu Pán otvoril oslici ústa a povedala Balámovi: "Čo som ti urobila, že si ma už tri razy bil?" 29Balám odvetil oslici: "Lebo si si robila posmech zo mňa. Keby som mal poruke meč, tak by som ťa zabil." 30Oslica odpovedala Balámovi: "A nie som ja tvoja oslica, na ktorej oddávna až dodnes jazdievaš? A urobila som ti niekedy niečo takéto?!" On odpovedal: "Nie!" 31Tu Pán otvoril Balámovi oči a zbadal, že na ceste stojí Pánov anjel s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa a vrhol sa na tvár. 32Pánov anjel mu povedal: "Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Pozri, ja sám som prišiel, aby som ťa zadržal, lebo táto cesta je proti mojej vôli. 33Oslica ma zbadala a tri razy sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa už zahubil. Ju by som však bol nechal nažive." 34Tu Balám povedal Pánovmu anjelovi: "Previnil som sa. Nevedel som, že sa mi ty staviaš do cesty. Teraz však, ak sa ti to neprotiví, vrátim sa späť." 35Pánov anjel však odvetil Balámovi: "Len choď s mužmi! Ale hovoriť budeš iba to, čo ti prikážem ja!" A Balám šiel s Balakovými náčelníkmi.

Balámov príchod k Balakovi. - 36Keď Balak počul, že sa blíži Balám, šiel mu v ústrety do moabského Iru, ktorý je na samých hraniciach arnonského územia. 37A Balak povedal Balámovi: "Či som neposlal opäť po teba, aby som ťa privolal? Prečo si neprišiel hneď ku mne? Nie som vari schopný odmeniť ťa?" 38Balám odpovedal Balakovi: "Nuž prišiel som k tebe, ale sotva budem môcť niečo hovoriť. Poviem iba to slovo, ktoré mi vloží do úst Boh."

39Potom išli Balak s Balámom ďalej a došli do Kirjat-Chusot. 40A keď Balak obetoval býky a ovce, poslal z nich Balámovi a náčelníkom, čo boli s ním.

Prvé Balámovo požehnanie. - 41Na druhý deň ráno vzal Balak Baláma so sebou a zaviedol ho na Bamot-Bál, odkiaľ bolo vidieť zadné (voje) izraelského ľudu.