"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Dary jednotlivých kniežat: vozy pre svätyňu. - 1Keď Mojžiš ukončil stavbu stánku a keď ho so všetkým jeho zariadením pomazal a posvätil, a keď pomazal a posvätil aj oltár so všetkým jeho náradím, 2izraelské kniežatá, rodoví pohlavári, náčelníci kmeňov, čiže náčelníci prehliadnutých, priniesli a priviedli pred Pána ako svoj dar šesť zakrytých vozov a dvanásť býkov. 3Jeden voz pripadal na dvoje kniežat a býk na každé jedno. Priviedli to pred stánok. 4Tu Pán nariadil Mojžišovi: 5"Vezmi ich od nich! Použije sa ich pri obsluhe stánku zjavenia. Rozdeľ ich medzi levitov s ohľadom na ich jednotlivé služby!" 6I zobral Mojžiš vozy a býky a dal ich levitom. 7Dva vozy a štyri býky dal Gersonovcom vzhľadom na ich službu, 8štyri vozy a osem býkov dal Merarovcom vzhľadom na ich službu, ktorú vykonávali pod vedením Itamara, syna kňaza Árona; 9Kaátovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti sväté veci a mali ich nosiť na pleciach.

10V deň, keď sa vysviacal oltár, venovali aj kniežatá dary na jeho vysviacku. Keď kniežatá prinášali svoje dary pred oltár, 11Pán povedal Mojžišovi: "Nech každý deň prinesie iba jedno knieža obetné dary na vysviacku oltára!"

Dary jednotlivých kniežat podľa kmeňov. - Z Júdovho kmeňa. - 12V prvý deň priniesol svoje obetné dary Aminadabov syn Nahason z Júdovho kmeňa. 13Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy; obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 14panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 15jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 16jeden cap na obetu za hriech 17a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Aminadabovho syna Nahasona.

Z Isacharovho kmeňa. - 18Na druhý deň obetovalo knieža Isacharových synov, Suarov syn Natanael. 19Ako obetný dar priniesol: striebornú misu o váhe stotridsať šeklov, striebornú misku o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 20panvičku o váhe desať zlatých šeklov, naplnenú kadidlom, 21jedného býčka, jedného barana a jedného ročného baránka na celostnú žertvu, 22jedného capa na obetu za hriech 23a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Suarovho syna Natanaela.

Zo Zabulonovho kmeňa. - 24Na tretí deň obetovalo knieža Zabulonových synov, Helonov syn Eliab. 25Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 26panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 27jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 28jeden cap na obetu za hriech 29a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Helonovho syna Eliaba.

Z Rubenovho kmeňa. - 30Na štvrtý deň (obetovalo) knieža Rubenových synov, Sedeurov syn Elisur. 31Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 32panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 33jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 34jeden cap na obetu za hriech 35a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Sedeurovho syna Elisura.

Zo Simeonovho kmeňa. - 36V piaty deň obetovalo knieža Simeonových synov, Surišadaiho syn Salamiel. 37Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 38panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 39jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 40jeden cap na obetu za hriech 41a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Surišadaiho syna Salamiela.

Z Gadovho kmeňa. - 42Na šiesty deň obetovalo knieža Gadových synov, Duelov syn Eliasaf. 43Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 44panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 45jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 46jeden cap na obetu za hriech 47a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Duelovho syna Eliasafa.

Z Efraimovho kmeňa. - 48Na siedmy deň obetovalo knieža Efraimových synov, Abiudov syn Elisama. 49Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 50panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 51jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 52jeden cap na obetu za hriech 53a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Abiudovho syna Elisama.

Z Manassesovho kmeňa. - 54Na ôsmy deň obetovalo knieža Manassesových synov, Fadasurov syn Gamaliel. 55Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 56panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 57jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 58jeden cap na obetu za hriech 59a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Fadasurovho syna Gamaliela.

Z Benjamínovho kmeňa. - 60Na deviaty deň obetovalo knieža Benjamínových synov, Gedeonov syn Abidan. 61Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 62panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 63jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 64jeden cap na obetu za hriech 65a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gedeonovho syna Abidana.

Z Danovho kmeňa. - 66Na desiaty deň obetovalo knieža Danových synov, Amišadaiho syn Ahiezer. 67Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 68panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 69jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 70jeden cap na obetu za hriech 71a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Amišadaiho syna Ahiezera.

Z Aserovho kmeňa. - 72Na jedenásty deň obetovalo knieža Aserových synov, Ochranov syn Fegiel. 73Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 74panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 75jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 76jeden cap na obetu za hriech 77a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Ochranovho syna Fegiela.

Z Neftaliho kmeňa. - 78Na dvanásty deň obetovalo knieža Neftaliho synov, Enanov syn Ahira. 79Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 80panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 81jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 82jeden cap na obetu za hriech 83a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Enanovho syna Ahiru.

Súhrn darovaných vecí. - 84Toto boli dary na posviacku oltára v čase, keď bol posvätený: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných misiek, dvanásť zlatých panvičiek, 85každá misa mala stotridsať šeklov striebra a každá miska sedemdesiat šeklov. Všetky nádoby mali dvetisícštyristo šeklov striebra podľa posvätnej váhy. 86Dvanásť zlatých panvičiek, naplnených kadidlom, malo po desať šeklov podľa posvätnej váhy; všetkého zlata na panvičkách bolo stodvadsať šeklov. 87Počet dobytka na celostnú žertvu bol: dvanásť mladých býčkov, k tomu dvanásť baranov a dvanásť jednoročných baránkov spolu s príslušnou potravinovou obetou; ďalej dvanásť capov na obetu za hriech. 88Všetkého dobytka na pokojnú žertvu bolo: dvadsaťštyri býkov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat capov a šesťdesiat jednoročných baránkov. To boli dary na posviacku oltára, keď bol posvätený.

89A keď Mojžiš vošiel do stánku zjavenia rozprávať sa s ním, počul hlas, ktorý mu hovoril zo zľutovnice, čo bola na arche medzi dvoma cherubmi. Takto sa s ním rozprával.