"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Usporiadanie tábora a poradie pri pochode. - 1Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2"Izraeliti budú táboriť pri odznakoch otcovských rodín, každý pod svojou zástavou. Budú táboriť dookola obrátení k stánku zjavenia. 3Smerom na východ sa utáborí podľa svojich vojov zástava Júdovho tábora a vodcom Júdových synov bude Aminadabov syn Nahason; 4jeho voj má sedemdesiatštyritisícšesťsto prehliadnutých. 5Pri ňom sa utáborí kmeň Isacharov a vodcom Isacharových synov bude Suarov syn Natanael; 6jeho voj má päťdesiatštyritisícštyristo prehliadnutých. 7Ďalej kmeň Zabulonov a vodcom Zabulonových synov bude Helonov syn Eliab; 8jeho voj má päťdesiatsedemtisícštyristo prehliadnutých. 9Všetkých prehliadnutých v Júdovom tábore je podľa ich vojov stoosemdesiatšesťtisícštyristo. Oni budú pochodovať prví.

10Zástava Rubenovho tábora podľa svojich vojov bude na juhu a vodcom Rubenových synov bude Sedeurov syn Elisur; 11jeho voj má štyridsaťšesťtisícpäťsto prehliadnutých. 12Pri ňom sa utáborí kmeň Simeonov a vodcom Simeonových synov bude Surišadajov syn Salamiel; 13jeho voj má päťdesiatdeväťtisíctristo prehliadnutých. 14Ďalej kmeň Gadov a vodcom Gadových synov bude Duelov syn Eliasaf; 15jeho voj má štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat prehliadnutých. 16Všetkých prehliadnutých v Rubenovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatjedentisícštyristopäťdesiat. Oni majú pochodovať ako druhí.

17Potom bude nasledovať stánok zjavenia. Tábor levitov bude uprostred táborov. A ako budú táboriť, tak budú aj pochodovať, každý so svojím oddielom podľa svojich zástav.

18Zástava Efraimovho tábora podľa svojich vojov bude na západe a vodcom Efraimových synov bude Amiudov syn Elisama; 19jeho voj má štyridsaťtisícpäťsto prehliadnutých. 20Pri ňom sa utáborí kmeň Manassesov a jeho vodcom bude Fadasurov syn Gamaliel; 21jeho voj má tridsaťdvatisícdvesto prehliadnutých. 22Ďalej kmeň Benjamínov a jeho vodcom bude Gedeonov syn Abidan; 23jeho voj má tridsaťpäťtisícštyristo prehliadnutých. 24Všetkých prehliadnutých v Efraimovom tábore je podľa ich vojov stoosemtisícsto. Oni sa dajú na pochod ako tretí.

25Zástava Danovho tábora podľa svojich vojov bude na severe a vodcom Danových synov bude Amišadaiho syn Ahiezer; 26jeho voj má šesťdesiatdvatisícsedemsto prehliadnutých. 27Pri ňom nech táborí kmeň Aserov a vodcom Aserových synov bude Ochranov syn Fegiel; 28jeho voj má štyridsaťjedentisícpäťsto prehliadnutých. 29Ďalej kmeň Neftaliho a vodcom Neftaliho synov bude Enanov syn Ahira; 30jeho voj má päťdesiattritisícštyristo prehliadnutých. 31Všetkých prehliadnutých v Danovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatsedemtisícšesťsto. Oni majú pochodovať podľa svojich zástav na poslednom mieste." 32Toto sú prehliadnutí z Izraelitov podľa svojich otcovských rodín. Všetkých prehliadnutých v tábore podľa ich vojov bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat. 33Leviti však neboli prehliadnutí medzi Izraelitmi. Tak to Mojžišovi prikázal Pán. 34A Izraeliti urobili tak, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak táborili podľa svojich zástav a tak sa dávali na pochod: všetci podľa svojich čeľadí pri svojich otcovských rodinách.