"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Chvála dobrej ženy

1

Muž dobrej ženy je blažený:
počet jeho rokov sa zdvojnásobí.

2

Zdatná žena oblažuje muža,
takže v pokoji prežíva roky života.

3

Dobrá žena je dobrý podiel dedičný,
muž ju dostane ako odmenu za dobré skutky.

4

Či je bohatý, či chudobný, veselá je myseľ,
pohľad takých je v každom čase radostný.

5

Trojaká vec mi napĺňa myseľ strachom:
a pri štvrtej sa mi chveje tvár:

6

klebety po meste, zbiehanie sa ľudu,

7

falošné osočovanie, lebo to všetko je ťažšie od smrti.

8

Bolesť a zármutok zaviní srdcu žiarlivá žena;

9

u žiarlivej ženy je jazyk bičom pre všetkých, s kým sa stretá.

10

Zlá žena je ako záprah volov sem-tam hnaných,
kto ju má, akoby držal šťúra.

11

Opitá žena spôsobuje veľký hnev:
jej potupu a nestydatosť nemožno ukryť.

12

Smilnú ženu môžeš poznať z jej vyzývavých očí
a podľa mihalníc.

13

Prísne si stráž ženu, ak sa nechce odvrátiť (od zla),
aby sa ti nespreneverila, keď si nájde príležitosť.

14

Varuj sa všetkej nehanebnosti jej očí
a nediv sa tomu, ak opovrhne tebou.

15

Ako smädný pocestný otvára nad prameňom ústa
a pije z každej vody, ktorá sa mu naskytne:
tak aj (ona) sa posadí pred každý kôl
a roztvorí púzdra každému šípu, kým neustane.

16

Pôvab usilovnej ženy oblažuje muža
a (jej rozvaha) dodáva vzrast jeho kostiam.

17

Jej rozvážnosť je dar od Boha;

18

ak je žena rozvážna a mlčanlivá,
nemožno dosť preplatiť takú dobre vychovanú dušu.

19

Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab,

20

nijaká protihodnota sa nevyrovná zdržanlivej duši.

21

Ako osvieti ranné slnko svet z Božích výšin,
tak je ozdobou pre dom pôvab dobrej ženy;

22

ako žiari svetlo na posvätnom svietniku,
tak žiari aj jej krása na pevnej postave.

23

Ako zlaté stĺpy na strieborných podstavcoch,
tak pevne sa opierajú na chodidlá nohy urastenej (ženy).

24

Ako (kladú) večné základy na tvrdú skalu,
také (pevné) sú aj Božie prikázania v srdci svätej ženy.

Vsuvka gréckej osnovy Knihy Sirachovcovej po 26, 24. (1)

Synu, zachovaj si zdravú sviežosť svojej mladosti
a svoju schopnosť nemárni s cudzími ženami!

(2)

Vyhľadaj si najlepšiu čiastku z poľa
a sej do nej svoje semeno v nádeji šľachetného potomstva;

(3)

tak ťa obkľúčia tvoji potomci
a budú vzrastať, keďže majú oporu v šľachetnom pôvode.

(4)

Smilnicu treba klásť svini na roveň,
vydatá žena je zas vežou smrti tým, ktorí ju užívajú.

(5)

Necudnú ženu dostáva smilník ako svoj údel,
nábožnú ženu zase dostáva bohabojný.

(6)

Chlipná žena nedbá na nijakú hanbu,
no cudná žena cíti hanblivosť aj pred svojím mužom.

(7)

Ženu bez hanby treba pokladať za podobnú psovi,
ale hanblivá sa bojí Pána.

(8)

Ženu, ktorá si ctí muža, všetci uznávajú za múdru,
ale takú, ktorá ním pohŕda, všetci majú za odpornú pre jej pýchu.

(9)

Keď sa dobrá žena v niečom aj protiví, robí to pokorne
a budí zdanie, že je to iba iskierka.

(10)

Krikľavú ženu a jazyčnicu majú za vojnovú trúbu, ktorá plaší na ústup.
A muž, svojou mysľou podobný jej spôsobom,
prežíva celý svoj život v bojovných nepokojoch.

25

Pri dvoch veciach zarmucuje sa mi srdce
a pri tretej pochytí ma hnev:

26

ak udatný bojovník hynie nedostatkom,
keď opovrhujú rozumným mužom

27

a keď niekto prechádza od spravodlivosti k hriechu.
Pre takého ustanovil Boh meč.

28

Dva druhy vecí zdajú sa mi ťažké a krajne nebezpečné:
priekupník sa ťažko zbaví nedbalosti (voči pravde)
a obchodník sa nevie zdržať od hriechov svojich perí.